Насоки за ангажиране на възрастните хора в неформално обучение по темите за рециклирането и кръговата икономика

Как можем да помогнем на по-възрастните ни познати и роднини да станат по-“зелени” и екологично ориентирани?  Върху това се фокусираме в проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“.

Вече са готови и Насоките по темата, които можете да намерите тук.

Те съдържат две основни части: Част 1 – „Основни принципи на опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика“ и Част 2 – „Създаване на подходяща обучителна среда за възрастни обучаеми (60+) и основни принципи на ефективното ангажиране на възрастни хора в образователни и местни инициативи“

С тях искаме да положим основите на нов подход в обучението на възрастните хора по въпросите, свързани с опазването на околната среда, устойчивостта, рециклирането и кръговата икономика.

Проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“ цели да запознае по-възрастните  със „зелената“ тема и да повиши осведомеността им относно рециклирането, кръговата икономика и „зелени“ и екологични решения; да създаде образователни ресурси по темата, подходяща за възрастни хора, така че да подкрепи експерти и обучители, работещи с тях; да насърчи представители на по-възрастното население да се превърнат в активни „СТАРШИ ЗЕЛЕНИ ПОСЛАНИЦИ“, обучители на връстници и ролеви модели, с цел подкрепа за тяхното активно остаряване и социално включване. Той се изпълнява от Българско училище за политика „Димитър Паница“ в партньорство с креативно и обучително студио “Artied” (България), „Център за стратегически изследвания и документация,” (Северна Македония), Университет „Адам Мицкевич“ (Полша), “Търговска камара на Базиликата” (Италия), “Тeхнопрофесионални консултантски решения”, (Испания). Проектът се финансира от програма „Еразъм +” на Европейската комисия (ключово действие 2 – KA 220 – Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни).