Гражданско училище за политически науки в Мароко

Гражданското училище за политически науки в Мароко e основано през декември 2012 г. с цел да подпомага марокански лидери, които участват активно в обществения и политически живот. Училището е учредено от 40 национални и регионални неправителствени организации, които работят в различни сфери на демократичното управление и правата на човека, и е подкрепено от Съвета на Европа. Акцент в дейността му е обучението на млади марокански лидери в областта на националните публични политики и по въпроси, свързани с предизвикателствата за прилагане на новата конституция на страната, приета през 2011 г. Училището се стреми да създаде условия за дебат, да свърже теоретичните знания и практическите умения, да преведе политическите процеси на разбираем език.

БУП „Димитър Паница” и ГУПН установяват контакт в рамките на членството на двете организации в Мрежата от училища за политически науки по егидата на Съвета на Европа. Така в края на 2013 г. се стига до подписването на споразумение за стратегическо сътрудничество между двете организации, чиито основни цели са методологичната и институционална подкрепа от страна на БУП за изграждане на ГУПН, обмяна на опит по различни теми на демократичното развитие, както и продължаващо споделяне на опита с други страни от Западната част на Африка. БУП е първият международен партньор на ГУПН.

Като първа стъпка към изпълнение на споразумението, екип на БУП посети Мароко в началото на 2014 г. и проведе опознавателни срещи с екипа на ГУПН, представители на Консултативния съвет към училището и членове на Управителния съвет и Общото събрание. В резултат на тези срещи бяха набелязани приоритетните области за съвместни дейности като подпомагане на ГУПН за изграждане на механизми за работа с политическите партии, анализ на обучителните нужди на целевите групи на училището и възможност за съвместни инициативи на двустранен и многостранен принцип. През месец март 2014 г. директорът на ГУПН Юсеф Лаарадж беше поканен като гост-лектор в последния курс на Националната програма на БУП, за да сподели с българските участници вижданията си за развитие на отношенията между ЕС и Мароко в контекста на глобалната политика за сътрудничество между Европа и страните от Южното Средиземноморие.

Текущи проекти  

Подпомагане създаването на многопартиен диалог във времена на преход: обмяна на опит между България и Мароко (2014 -2015 г.)

Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери (2014 г.)