Архив проекти

Категория

Обща информация Описание на проекта Необходимостта от този проект се налага от реалностите на измененията на климата в света иотговора, който държавите трябва да дадат, за да се смекчат и забавят последиците от тези изменения в икономически, социален, и политически план. Обсъждането, изработването и ефективното прилагане на законодателни инициативи и механизми на национално ниво в...
Read More
Информация Целта на проекта е да възроди възрожденските дарителски традиции, да насърчи благотворителността сред младите политически и граждански лидери, да превърне филантропията в неотменна част от културата и ценностната система на българското общество. Българско училище за политика винаги е обединявало водещи обществени фигури в стремежа им да се ангажират дългосрочно с дадена кауза и да...
Read More
Училището за политика е активно ангажирано с реализирането на политиките на Столична община в областта на борбата с климатичните изменения. В сътрудничество с ръководството и експерти от общината разработихме „Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София”. Стратегията обединява в един документ широк набор от политики и мерки за намаляване на количеството въглероден диоксид, отделен в атмосферата...
Read More
  Информация В рамките на проекта представители на завършилите програмите на училището работят с децата от Центровете за настаняване от семеен тип във Велинград, Дома за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора и Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, общ. Правец. Съобразявайки се със спецификата...
Read More
Информация Българското училище за политика прави проучване на международни практики и опит в разработването и използването на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност. Проучването се осъществява съвместно с Института за енергиен мениджмънт. То ще е от огромно значение за енергийните компании, защото прилагането на световния опит и у...
Read More
1 2 3

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма